0%

Mac中Node多版本管理

 1. 安装brew

  1
  /bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install.sh)"
 2. 安装NVM

  1
  brew install nvm
 3. 配置环境变量
  在环境变量文件中加入如下内容,如zsh即为~/.zshrc

  1
  2
  export NVM_DIR=~/.nvm
  source $(brew --prefix nvm)/nvm.sh
 4. 安装指定版本的node

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  nvm install 8.17.0    
  Downloading and installing node v8.17.0...
  Downloading https://nodejs.org/dist/v8.17.0/node-v8.17.0-darwin-x64.tar.xz...
  ######################################################################################################################################################### 100.0%
  Computing checksum with shasum -a 256
  Checksums matched!
  Now using node v8.17.0 (npm v6.13.4)
  Creating default alias: default -> 8.17.0 (-> v8.17.0)
 5. nvm常用命令

  1
  2
  3
  4
  nvm ls-remote      # 查看所有的node可用版本
  nvm install xxx # 下载你想要的版本
  nvm use xxx # 使用指定版本的node
  nvm alias default xxx # 每次启动终端都使用该版本的node
 6. 问题解决

 • 问题如下:

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  nvm ls-remote
  dyld: Library not loaded: /usr/local/opt/openssl/lib/libssl.1.0.0.dylib
  Referenced from: /usr/local/opt/curl-openssl/bin/curl
  Reason: image not found
  dyld: Library not loaded: /usr/local/opt/openssl/lib/libssl.1.0.0.dylib
  Referenced from: /usr/local/opt/curl-openssl/bin/curl
  Reason: image not found
  N/A
 • 解决方法:

  1
  2
  3
  brew switch openssl 1.0.2s
  Cleaning /usr/local/Cellar/openssl/1.0.2s
  Opt link created for /usr/local/Cellar/openssl/1.0.2s